Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Polskim urzędem antymonopolowym, który obsługuje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest biuro ochrony konsumenta. Jest to centralny organ administracji państwowej. Biuro ochrony konsumenta działa na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jeśli chodzi o jego organizację to określa …

Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Biuletyn Informacji Publicznej to nic innego jak ujednolicony system stron internetowych, który został stworzony po to, by w sposób powszechny udostępniać informacje publiczne. Biuletyn Informacji Publicznej przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które są zainteresowane funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej. W …

Rada Ministrów w Polsce

Konstytucyjnym organem władzy wykonawczej jest polski rząd. Składa się on z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. Tak właśnie określa polski rząd Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Radę Ministrów mogą również tworzyć wiceprezesi Rady Ministrów, a także przewodniczący komitetów. Mogą być oni powoływani, …

Władza wdrażająca programy europejskie

W 1994 roku przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji powstała Władza Wdrażająca Programy Europejskie. MAC jest urzędem, który obsługuje administrację publiczną, informatyzację, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Temu ministerstwu podlegają Główny Geodeta Kraju, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytut …